Awards:

picto
Smoluchowski Award
 
 
picto
Schmauss Award NEW
 
 
picto
GAeF PhD Award NEW
 
 
picto
International Aerosol Fellow Award (IAFA)
 
 
picto
Fuchs Memorial Award
   
picto
Junge Award (EAA)
   
picto
Fissan-Pui-TSI Award